Skip Navigation
 

Sąd Arbitrażowy

Kłodzki Sad Arbitrażowy jest stałym sądem arbitrażowym (polubownym) powołanym do rozstrzygania sporów wynikających między innymi z prowadzenia działalności gospodarczej we wszystkich dziedzinach obrotu krajowego i zagranicznego.

Podstawą właściwości Sądu jest zapis na sąd polubowny zawarty w formie klauzuli arbitrażowej w umowie głównej, w formie odrębnej umowy lub poprzez wniesienie pozwu zawierającego skierowane do pozwanego i zaakceptowane przez niego wezwanie do poddania się właściwości Sądu.

Obok postępowania arbitrażowego – niezależnie od niego lub też w związku z toczącym się już postępowaniem – Sąd sprzyja polubownemu zakończeniu sporu.

Stosowana przez Sąd odformalizowana i szybka procedura, poufność postępowania, wiążący charakter wyroków oraz ich przymusowa wykonalność w blisko 150 państwach świata to tylko niektóre z zalet, dzięki którym oferowane przez Sąd metody rozwiązywania sporów znajdują coraz więcej zwolenników.

Kłodzki Sąd Arbitrażowy